Collection: ჯგუფის დანა

2021 წელს დანები • KNIFE.GE ჯგუფში დავნერგეთ საკოლექციო დანების წარმოება სხვადასხვა ოსტატებთან ერთად. დანები ყოველწლიურად კეთდება და ექსკლუზიურად მხოლოდ ჯგუფის წევრებისთვისაა ხელმისაწვდომი.