კანონმდებლობა

18 წლის ასაკს ზევით ყველა პირს აქვს უფლება შეიძინოს და შეინახოს  ყველანაირი ტიპის დანა, მათ შორის ავტომატური, ინერციული და გრავიტაციული.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 181-ე პრიმა მუხლის თანახმად, ქუჩაში, ეზოში, სტადიონზე, სკვერში, პარკში, საკონცერტო დარბაზში, კაფეში, რესტორანში, ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, რკინიგზის სადგურებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე ცივი იარაღის ტარება 200 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას იწვევს.

იმ შემთხვევაში, თუ პირმა ამ ჯარიმის დაკისრებიდან ერთი წლის განმავლობაში ცივი იარაღი კვლავ ზემოთხსენებულ საზოგადოებრივ ადგილებში გამოიყენა, ეს ისევ ადმინიტრაციული სამართალდარღვევაა და ჯარიმის ოდენობა 1 000 ლარამდე გაიზრდება ან პირი ადმინისტრაციულ პატიმრობაში 15 დღე-ღამემდე ვადით იქნება.

რაც შეეხება ცივი იარაღის შეძენა-ტარების სისხლის სამართლის კოდექსით რეგულირებას, პირის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მაშინ დგება, როდესაც ცივი იარაღით მისი მესამედ დაფიქსირება ხდება.

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ცივი იარაღის ტარება იწვევს საჯარო წესრიგის დარღვევას ან ქმნის ამის აშკარა საფრთხეს, ეს მუხლი არ ვრცელდება პირზე, რომელიც ცივ იარაღს ატარებს:

  • პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით;
  • საკვების მომზადების ან/და მიღების მიზნით;
  • თავისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელების მიზნით;
  • ნადირობის, თევზაობის ან/და მცენარეული პროდუქტების შეგროვების მიზნით;
  • სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ან/და მესაქონლეობის განხორციელების მიზნით;
  • იმ დროს, როდესაც აცვია ეროვნული ტანსაცმელი და ცივი იარაღი (ხანჯალი, ხმალი და სხვ.) ამ ტანსაცმლის ნაწილია.