კანონმდებლობა

18 წლის ასაკს ზევით ყველა პირს აქვს უფლება შეიძინოს და შეინახოს  ყველანაირი ტიპის დანა, მათ შორის ავტომატური, ინერციული და გრავიტაციული.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 181-ე პრიმა მუხლის თანახმად, ცივი იარაღის ტარება ქუჩაში, ეზოში, სტადიონზე, სკვერში, პარკში, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სასამართლოში, აეროპორტში, კინოთეატრში, თეატრში, საკონცერტო დარბაზში, კაფეში, რესტორანში, ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ავტოსადგურში, რკინიგზის სადგურში, სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, ცივი იარაღის კონფისკაციით.

წყარო

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5640282?publication=0

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ცივი იარაღის ტარება იწვევს საჯარო წესრიგის დარღვევას ან ქმნის ამის აშკარა საფრთხეს, ეს მუხლი არ ვრცელდება პირზე, რომელიც ცივ იარაღს ატარებს:

  • პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით;
  • საკვების მომზადების ან/და მიღების მიზნით;
  • თავისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელების მიზნით;
  • ნადირობის, თევზაობის ან/და მცენარეული პროდუქტების შეგროვების მიზნით;
  • სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ან/და მესაქონლეობის განხორციელების მიზნით;
  • იმ დროს, როდესაც აცვია ეროვნული ტანსაცმელი და ცივი იარაღი (ხანჯალი, ხმალი და სხვ.) ამ ტანსაცმლის ნაწილია.